Thông báo tổ chức Hội nghị công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú năm 2018