Thông báo số 3: Về việc tổ chức "Chào năm mới 2014 và Ngày hội mở trường University's Open Day 2014"