Thông báo số 1 Hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" năm 2019