Thông báo số 1: Hội thảo quốc gia " Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn 2022"