Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9)