Thông báo Kế hoạch thu học phí học kỳ 1 năm học 2014 - 2015