Thông báo Đôn đốc sinh viên thực hiện nộp học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017