Thông báo đảm bảo chất lượng ĐTTX trong thời gian phòng chống dịch Covid-19