Thông báo cấp học bổng cho sinh viên trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp khóa K54 (trúng tuyển năm 2018)