TB v/v cập nhật thông tin và quản lý sinh viên ngoại trú học kỳ II năm học 2017 - 2018