TB V/v Cam kết chấp hành quy định trong công tác quản lý các loại pháo; đèn trời; vũ khí; vật liệu nổ;công cụ hỗ trợ; đồ chơi nguy hiểm; An ning trật tự; An toàn giao thông; Phòng trống ma túy và truyền đạo trái phép