• Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano dạng màng graphene bằng phương pháp điện hóa plasma định hướng ứng dụng trong chế tạo siêu tụ điện

  • Chủ nhiệm
    : TS. Phạm Minh Tân
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-NC02

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác