• Tối ưu hóa các thông số quá trình khi mài bề mặt trụ định hình lồi bằng đá mài CBN trên máy phay CNC

  • Chủ nhiệm
    : PGS.TS. Vũ Ngọc Pi
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-NC01

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác