• Nghiên cứu thiết kế máy cấp dung dịch sát khuẩn tự động

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Trung Thành
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-SPĐH02

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác