• Nghiên cứu thiết kế máy đo thân nhiệt tự động không tiếp xúc

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Dương Quốc Khánh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-SPĐH01

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác