• Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống cung cấp điện và khởi động động cơ ô tô

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Cảnh Chí Huân
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-ĐH11

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác