• Thiết kế, chế tạo mô hình động cơ xăng, hệ thống truyền lực và mô hình dàn trải điện thân xe du lịch

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Hoàng Anh Tấn
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-ĐH10

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác