• Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp và hệ thống đánh lửa điện tử trực tiếp

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Bùi Văn Cường
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-ĐH09

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác