• Thiết kế, chế tạo mô hình động cơ diesel và hệ thống truyền lực xe tải

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Thành Công
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-ĐH08

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác