• Thiết kế hệ thống thực hành tổng hợp hệ điện cơ và điều khiển số

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Trần Thị Hải Yến
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-ĐH06

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác