• Thiết kế hệ thống thực hành điều khiển chuyển động hệ AC Servo

  • Chủ nhiệm
    : TS. Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-ĐH05

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác