• Xây dựng lắp ráp bàn thực tập trang bị điện

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Đinh Quang Ninh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-ĐH03

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác