• Xây dựng lắp ráp bàn thực tập điện tử công suất

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Trần Huy Điệp
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-ĐH01

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác