• Nghiên cứu xác định chế độ sửa đá tối ưu khi mài phẳng nhôm hợp kim

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Hoàng Trung Kiên
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B91

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác