• Ảnh hưởng thông số quá trình đến chất lượng gia công khi xung bề mặt trụ định hình thép dụng cụ với dung dịch điện môi có trộn bột

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Hoàng Xuân Tứ
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B89

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác