• Ảnh hưởng các thông số đầu vào đến quá trình mài phẳng thép không gỉ

  • Chủ nhiệm
    : TS. Nguyễn Thanh Tú
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B88

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác