• Quan hệ giữa các thông số thiết kế với giá thành hệ dẫn động cơ khí dùng hộp giảm tốc trục vít

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B87

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác