• Ảnh hưởng của các thông số thiết kế đến giá thành hệ dẫn động cơ khí sử dụng hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp có cấp phân đôi

  • Chủ nhiệm
    : TS. Nguyễn Văn Trang
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B86

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác