• Nghiên cứu chế độ cắt tối ưu khi cắt dây lỗ rãnh then vật liệu graphite

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Trần Anh Đức
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B85

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác