• Nghiên cứu quan hệ giữa các thông số thiết kế với giá thành hệ dẫn động cơ khí sử dụng hộp giảm tốc bánh răng côn

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Trần Thị Phương Thảo
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B84

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác