• Ảnh hưởng thông số quá trình đến mòn điện cực khi xung bề mặt trụ thép SKD11 với dung dịch điện môi có trộn bột

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Mạnh Cường
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B83

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác