• Tối ưu hóa các thông số sửa đá khi mài phẳng thép HARDOX 500

  • Chủ nhiệm
    : TS.Lưu Anh Tùng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B82

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác