• Xác định các thông số đầu vào tối ưu khi mài biên dạng định hình lồi thép SKD11 bằng đá CBN trên máy phay CNC

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Bùi Thanh Hiền
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B81

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác