• Tối ưu đường cong NURBS trong tính toán thiết kế cơ cấu cam cần lắc đáy con lăn

  • Chủ nhiệm
    : TS. Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B80

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác