• Nghiên cứu mòn của điện cực khi xung bề mặt trụ thép 9XC với điện cực graphite.

  • Chủ nhiệm
    : TS. Đỗ Thị Tám
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B79

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác