• Tối ưu hóa quá trình làm sạch bằng phun cát/bi

  • Chủ nhiệm
    : PGS.TS. Vũ Ngọc Pi
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B78

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác