• Điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ từ thông dọc trục.

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Dương Quốc Tuấn
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B77

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác