• Nghiên cứu nâng cao chất lượng điện năng của nguồn điện từ năng lượng tái tạo

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Lại Thị Thanh Hoa
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B76

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác