• Xây dựng mô hình toán khảo sát trạng thái nạp của pin Lithium sử dụng bộ lọc Kalman.

  • Chủ nhiệm
    : TS. Lê Thị Quỳnh Trang
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B75

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác