• Động lực học và điều khiển Robot song song.

  • Chủ nhiệm
    : PGS.TS. Trần Xuân Minh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B74

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác