• Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị hàn ống bán tự động

  • Chủ nhiệm
    : TS. Trương Thị Thu Hương
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B73

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác