• Nghiên cứu, ứng dụng một số cấu trúc mạng nơron để nhận dạng mô hình hộp đen đối tượng hai cánh quạt nhiều đầu vào nhiều đầu ra (Twin Rotor MIMO system -TRMS)

  • Chủ nhiệm
    : TS. Nguyễn Thị Mai Hương
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B72

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác