• Tối ưu hóa quá trình mài lỗ với hàm mục tiêu thời gian gia công

  • Chủ nhiệm
    : TS. Lê Xuân Hưng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B71

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác