• Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khai thác đến khả năng làm việc của pin lithium sử dụng trên xe điện và hybrid

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Khắc Tuân
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B70

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác