• Nghiên cứu truyền nhiệt trong ly hợp ô tô

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Vũ Văn Hải
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B69

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác