• Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông.

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Thị Thu Phương
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B68

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác