• Phân tích nhiệt và truyền nhiệt của cơ cấu phanh ô tô

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Đỗ Văn Quân
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B66

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác