• Phân tích và điều khiển dao động của xe tải hạng nặng

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Bùi Văn Cường
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B65

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác