• Nghiên cứu nâng cao hiệu quả đệm cách dao động cabin máy xây dựng

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Cảnh Chí Huân
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B64

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác