• Tối ưu và điều khiển hệ thống đệm cách động cơ đốt trong trên ô tô

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Hoàng Anh Tấn
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B63

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác